AGB's

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. toepassingsgebied

 • Deze AV zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtshandelingen waarbij SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik GesmbH (hierna SIRO) als verkoper en/of opdrachtnemer optreedt. Voor zover in deze AV hierna gesproken wordt van "verkoper" of "SIRO", wordt daaronder verstaan SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik GesmbH in haar hoedanigheid van verkoper in de zin van de wet op de koopovereenkomsten of aannemer in de zin van de wet op de overeenkomsten tot aanneming van werk en tot het verlenen van diensten.
 • Het begrip verkoper omvat - zoals reeds gezegd - ook het begrip aannemer in de zin van de wet op de overeenkomsten inzake aanneming van werk en dienstverlening. De term koper omvat ook de term werkopdrachtgever / opdrachtgever in de zin van de wet op de overeenkomsten tot aanneming van werk en de diensten.
 • Alle rechtshandelingen tussen de Verkoper en de Koper worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Koper indien de Koper rechtstreeks wordt bevoorraad door een distributiepartner van SIRO. Eventuele tegenstrijdige Algemene Voorwaarden van SIRO's distributiepartner zijn in dit geval niet van toepassing in de relatie tussen de Koper en SIRO.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts bindend voor de Koper indien de Koper rechtstreeks door SIRO wordt bevoorraad, zelfs indien de Afnemer de bestelling heeft geplaatst bij SIRO's distributiepartner.
 • De ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie is in elk geval beslissend.
 • Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV niet geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 • Algemene voorwaarden van de Koper of van derden binden de Verkoper niet, zelfs indien de Koper ernaar verwijst en de Verkoper er zich in het individuele geval niet uitdrukkelijk tegen verzet, tenzij zij door de Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Koper deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk of afdoende mondeling of schriftelijk verwerpt, in zijn Algemene Voorwaarden of andere contractuele werken en vervolgens toch een bestelling plaatst bij de Verkoper. Door het plaatsen van een bestelling geeft de Koper ondubbelzinnig te kennen dat hij de Algemene Voorwaarden van de Verkoper uiteindelijk aanvaardt en zich er volledig aan onderwerpt.
 • In geval van doorlopende handelsbetrekkingen zijn deze voorwaarden ook van toepassing op toekomstige transacties waarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Koper of erkent de Koper onomstotelijk dat hij ervan op de hoogte is dat de Verkoper enkel onder zijn Algemene Voorwaarden contracteert en dat de Koper ook de gelegenheid heeft gehad om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper alvorens de overeenkomst te sluiten. Op schriftelijk verzoek van de Koper zal de Verkoper de AV aan de Koper toezenden (per e-mail, post of telex), waarbij de wijze van toezending ter keuze van de Verkoper is, maar binnen het kader van de gebruikelijke methoden van toezending blijft.

2. aanbod en aanvaarding van de opdracht en omvang van de dienst/prestatie

 • De aanbiedingen van de verkoper, alsook de prijs- en levertijdinformatie zijn niet bindend (onderhevig aan verandering of zonder verplichting). Bestellingen zijn slechts bindend wanneer zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.
 • De Verkoper bevestigt de aanvaarding van een overeenkomst steeds schriftelijk of per telex, tenzij onmiddellijke levering of facturering plaatsvindt.
 • De omvang van de te verlenen diensten vloeit voort uit de schriftelijke dienstbeschrijving van de verkoper die het resultaat is van alle onderdelen van het contract. Informatie uit andere bronnen die niet in de offerte is opgenomen (bv. presentatiedocumenten, websites, catalogi en dergelijke), maakt geen deel uit van de prestatiebeschrijving.
 • De koper is verplicht de prestatiespecificatie te controleren op overeenstemming met de daarin gestelde eisen en op volledigheid. Na het plaatsen van de bestelling zijn wijzigingen in de prestatiebeschrijving alleen in onderling overleg mogelijk en kunnen met name leiden tot wijzigingen in prijzen, termijnen en data.
 • De Verkoper is gerechtigd de diensten zelf uit te voeren of voor de uitvoering van de diensten gebruik te maken van ter zake kundige derden (uitvoering door derden).
 • In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door de verkoper zoals overeengekomen, kan de koper, indien hij ondernemer is, slechts aanspraken doen gelden nadat hij de verkoper schriftelijk een redelijke, doch ten minste veertien dagen bedenktijd heeft gegund. Dit geldt ook voor de beëindiging van het contract om gegronde redenen.
 • Een terugtrekking van de koper uit de overeenkomst kan alleen geschieden op grond van de wettelijke bepalingen en moet schriftelijk aan de verkoper worden verklaard.

3. prijzen

 • In geval van twijfel gelden de prijzen af fabriek, exclusief vracht, douanerechten, bijkomende invoerrechten en verpakkingskosten, vermeerderd met de wettelijk voorgeschreven belasting over de toegevoegde waarde.
 • Alle prijzen zijn in euro, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk een andere valuta is vermeld.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen met de evenredige meerkosten te verhogen in geval van alle wijzigingen in de algemene economische voorwaarden voor grond- en hulpstoffen, belastingen, transportkosten alsmede wijzigingen in de valutadatum. Belastingverlagingen zullen in dezelfde mate aan de koper worden doorberekend.
 • De verkoper is niet gebonden aan eerdere prijzen voor nieuwe bestellingen (=aanvullende bestellingen).

4. industriële eigendomsrechten en auteursrechten / gegevensbescherming

 • De door de verkoper verstrekte drukdocumenten, zoals ontwerpen, tekeningen, verkoophulpmiddelen en prototypen, blijven eigendom van de verkoper.
 • De verstrekte documenten mogen door de Koper tijdens en na de beëindiging van de contractuele relatie uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die onder het contract vallen. In dit verband is de Koper niet gerechtigd de documenten zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper te verveelvoudigen, te verspreiden of voor eigen zakelijke doeleinden te gebruiken of aan derden door te geven voor andere doeleinden dan die welke onder het contract met SIRO vallen. In geval van niet-nakoming van deze verplichting is de Koper aan de Verkoper een contractuele boete verschuldigd van EUR 2.000,00 per overtreding.
 • De Koper verbindt zich ertoe geen in het kader van de zakenrelatie verkregen gegevens aan onbevoegde derden bekend te maken en deze gegevens veilig te beschermen en op te slaan tegen toegang en misbruik door onbevoegde personen. In geval van niet-nakoming van deze verplichting is de Koper aan de Verkoper een contractuele boete verschuldigd van EUR 2.000,00 per overtreding.
 • Voorts verbindt de koper zich ertoe de door hem in het kader van de zakenrelatie verworven kennis geheim te houden ten opzichte van derden. In geval van schending van deze verplichting is de Koper aan de Verkoper een contractuele boete van EUR 2.000,00 per schending verschuldigd.
 • Het privacybeleid van de verkoper is van toepassing.
 • De verwerking van persoonsgegevens van de verkoper door de koper met het oog op de afwikkeling van het contract is gebaseerd op de bestaande contractuele relatie en op wettelijke voorschriften. Verdere verwerking van de gegevens door de koper voor andere doeleinden is niet toegestaan. Alle gegevens zijn onderworpen aan de overeengekomen of wettelijke verplichting tot geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens. Elke bekendmaking van de gegevens van de Verkoper, met uitzondering van de bekendmaking aan ontvangers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract, zoals banken, belastingadviseurs, advocaten en dergelijke, is alleen toegestaan op wettelijke basis of met toestemming van de Verkoper. De Koper heeft het recht de gegevens van de Verkoper op te slaan voor documentatiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen tot een maximum van vijftien jaar na voltooiing van de bestellingen.

5. verzendingsvoorwaarden

 • De plaats van uitvoering van de leveringen is de maatschappelijke zetel van de Verkoper, te weten 4452 Ternberg.
 • De verkoper streeft ernaar rekening te houden met de wensen en belangen van de koper met betrekking tot de wijze en route van verzending. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten - zelfs in geval van overeengekomen vrachtvrije levering - zijn voor rekening van de koper.

6. overdracht van risico

 • Het risico gaat in ieder geval over op de koper bij de overdracht aan de expediteur of vervoerder, doch uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het magazijn.
 • De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de tijdige of onbeschadigde aankomst van de zending.

7. verpakking

 • De verpakking wordt op de gebruikelijke wijze uitgevoerd om beschadiging door de gebruikelijke weersinvloeden onder normale vervoersomstandigheden te voorkomen.
 • Speciale wensen met betrekking tot de verpakking moeten tijdig door de koper kenbaar worden gemaakt. De kennisgeving wordt geacht tijdig te zijn gedaan, indien de gewenste verpakking door de Verkoper of de door hem aangewezen bedrijven zonder gevolgen van vertraging en zonder moeilijkheden kan worden uitgevoerd. Indien de aanmelding van de bijzondere soort verpakking niet tijdig in de hiervoor bedoelde zin geschiedt of indien voor de bijzondere soort verpakking een aanzienlijke inspanning (met name qua tijd, personeel of kosten) vereist is, is de Verkoper gerechtigd de bijzondere soort verpakking door schriftelijke kennisgeving af te keuren. De speciale verpakking zal afzonderlijk aan de koper worden gefactureerd en niet worden teruggenomen.
 • Voor geopende verpakkingseenheden wordt een toeslag voor behandeling en manipulatie in rekening gebracht. Dit bedraagt ten minste 20% van de waarde van de geopende verpakkingseenheid.

8. vervoer

 • Klachten over het vervoer moeten door de koper onmiddellijk na ontvangst van de levering of de vrachtdocumenten bij de laatste vervoerder worden ingediend en gedocumenteerd. De verkoper moet onmiddellijk van een dergelijke klacht in kennis worden gesteld, zo mogelijk terzelfder tijd.

9. garantie

 • Tenzij de te kopen goederen gebaseerd zijn op een speciale specificatie of een garantie van eigenschappen door de Verkoper, worden de goederen geacht vrij van gebreken te zijn indien zij de eigenschappen bezitten die in het handelsverkeer gewoonlijk voor dergelijke goederen worden aangenomen. Het staat de verkoper evenwel vrij om in de productomschrijving, in de offerte of in de bevestiging van de aanvaarding - maar in ieder geval vóór het sluiten van de overeenkomst - bepaalde eigenschappen, kwaliteiten of kenmerken van de goederen te vermelden die niet als gebreken in de zin van het garantierecht worden beschouwd en waarvan het ontbreken/aanwezig zijn derhalve geen aanleiding geeft tot enige aanspraak op garantie.
 • Klachten wegens onvolledige, gebrekkige of onjuiste levering moeten onmiddellijk na aankomst van de goederen schriftelijk bij de verkoper worden ingediend en moeten de verkoper binnen acht dagen bereiken, zo niet worden de leveringen geacht te zijn goedgekeurd.
 • De koper is verplicht de goederen onverwijld te inspecteren en herkenbare gebreken onverwijld en op gemotiveerde wijze schriftelijk te melden (d.w.z. het gebrek of de schade moet gedetailleerd en op begrijpelijke wijze worden beschreven). Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan schriftelijk worden gestaafd.
 • De verplichting tot kennisgeving van gebreken geldt voor alle gebreken of beschadigingen die de koper bij behoorlijke inspectie met de nodige zorgvuldigheid van een verstandig zakenman zou moeten onderkennen.
 • Zodra een verplichting tot het melden van gebreken is ontstaan, mag verdere verwerking, installatie of ander gebruik niet meer plaatsvinden; anders vervalt elke garantieverplichting.
 • Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek is uitgesloten (zie ook punt 10.).
 • De bewijslast voor het bestaan van het gebrek op het tijdstip van de overhandiging rust op de koper.
 • Indien de koper een ondernemer is, is het recht op garantie beperkt tot 6 maanden en het recht op garantie beperkt tot 12 maanden vanaf de datum van overhandiging of volledig uitgesloten in geval van gebruikte goederen.
 • Indien de koper ondernemer is, heeft hij het recht op verbetering of vervanging of, in geval van niet-substantiële gebreken, ook op prijsvermindering of, in geval van substantiële gebreken, ook op ontbinding, naar keuze van de verkoper. Indien het gebrek wordt verholpen, wordt de garantietermijn voor de koper, indien deze ondernemer is, niet verlengd en begint deze niet opnieuw te lopen voor het gedeelte van de prestatie waarop het verhelpen van het gebrek betrekking heeft.

10. compensatie

 • Iedere aansprakelijkheid van de verkoper is ten gronde beperkt tot die schade die aantoonbaar door de verkoper opzettelijk of althans door grove nalatigheid is veroorzaakt. Aansprakelijkheidsclaims op grond van lichamelijk letsel en op grond van andere niet op voorhand vaststaande aansprakelijkheidsbepalingen zijn van de uitsluiting van aansprakelijkheid uitgesloten.
 • Schadevergoeding voor gevolgschade, in het bijzonder gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, zuivere vermogensschade, gederfde winst en schade aan derden uit vorderingen tegen de verkoper, is in alle gevallen uitgesloten.
 • Voor zover de Verkoper in een individueel geval tot schadevergoeding verplicht is, zijn de hieruit voortvloeiende vorderingen in hoogte beperkt tot de waarde van de bestelling (koopprijs vóór belastingen en verpakking of transport).
 • Indien de koper ondernemer is, verjaart zijn vordering tot schadevergoeding binnen zes maanden na kennisneming van de schade en de schadetoebrengende partij; in ieder geval echter na drie jaar vanaf de daad van de inbreuk.
 • Indien de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden en deze bij de nakoming van de contractuele verplichting schade toebrengen aan de koper, is de verkoper jegens de koper slechts aansprakelijk indien de derde de schade aantoonbaar opzettelijk of althans door grove nalatigheid heeft veroorzaakt.
 • Indien bij de uitvoering van het contract directe schade aan derden ontstaat, is de verkoper slechts aansprakelijk voor de bijstand volgens § 1315 ABGB, ongeacht of deze derden een nauwe juridische of persoonlijke band met de koper hebben of niet.

11. garantie

 • De Verkoper verleent principieel geen enkele garantie op zijn producten/goederen.
 • Indien de Verkoper bij wijze van uitzondering een contractuele garantie verleent voor producten/goederen - dit geldt in de eerste plaats voor het door de Verkoper verkochte LED-verlichtingssysteem - gelden hiervoor de volgende beperkingen.
 • De verplichtingen van SIRO onder de garantie zijn beperkt tot ofwel het repareren of vervangen van het defecte product binnen een redelijke termijn, ofwel het uitschrijven van een passende creditnota voor de aankoopprijs van het product, naar keuze van SIRO. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie- of vervangingsmaatregelen. SIRO mag, op haar eigen verzoek, een defect product vervangen door een product dat qua ontwerp en/of specificatie geringe afwijkingen vertoont, op voorwaarde dat het geen functies heeft die in negatieve zin afwijken van het defecte product. SIRO is gerechtigd om een redelijk bedrag aan de Koper in rekening te brengen voor de kosten die worden gemaakt voor producten die gebrekkig zouden zijn of die worden teruggezonden maar vrij van gebreken blijken te zijn, zoals redelijke transport-, inspectie- en/of behandelingskosten.
 • Kosten die voortvloeien uit het verwijderen en/of demonteren en vervangen van producten, constructies of andere onderdelen van de inrichting van de Koper, decontaminatie en/of herinstallatie van producten vallen in geen geval onder de garantie. De Koper neemt de verantwoordelijkheid voor dergelijke handelingen zelf op zich en draagt tevens de kosten die hieruit of in verband hiermee voortvloeien, met inbegrip van eventuele toegangskosten in het kader van de garantiemaatregelen van SIRO.

12. fout, verkorting met meer dan de helft

 • Indien de koper een ondernemer is, is het recht om de overeenkomst aan te vechten op grond van dwaling en/of vermindering met meer dan de helft uitgesloten.

13. betaling

 • Tenzij anders overeengekomen in de offerte of de bijzondere overeenkomst, is betaling verschuldigd binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, netto zonder enige aftrek. Indien de factuur wordt betaald via bankoverschrijving of vergelijkbare betaalmethoden, moet het factuurbedrag binnen de 30 dagen op de rekening van de verkoper worden bijgeschreven.
 • In geval van betalingsverzuim wordt de wettelijke vertragingsrente (§ 456 UGB) in rekening gebracht. Het recht om verdere schade als gevolg van verzuim te vorderen, blijft voorbehouden. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft de Verkoper het recht de toegekende toeslagen (kortingen, voordelen, enz.) in te trekken en bij het factuurbedrag op te tellen en de oorspronkelijke factuur aan te vullen of te corrigeren.
 • Bovendien staat het de verkoper vrij zich uit de overeenkomst terug te trekken en schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming (vgl. §§ 918, 920 ABGB), alsook het recht van terugtrekking uit het overeengekomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen in geval van betalingsverzuim of verzuim van aanvaarding door de koper. De aanvaarding van de gekochte goederen wordt aldus verheven tot de verplichting van de koper.

14. eigendomsvoorbehoud

 • De aan de koper geleverde of overhandigde goederen/zaken blijven het onbeperkte eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • De Koper verbindt zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen van de Verkoper zo op te slaan dat er geen vermenging of uitsortering kan plaatsvinden met gelijkaardige, reeds betaalde en door de Verkoper geleverde goederen.
 • Bovendien verbindt de koper zich ertoe de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zodanig van gelijksoortige goederen van derden te scheiden dat geen vermenging of vermenging optreedt.
 • De koper verbindt zich er eveneens toe de koopprijs van de goederen onder eigendomsvoorbehoud volledig aan de verkoper te betalen alvorens deze te verwerken of te installeren.
 • In geval van verkoop van goederen van de verkoper die nog niet volledig zijn betaald aan een derde, verbindt de koper zich ertoe het eigendomsvoorbehoud van de verkoper over te dragen aan de derde en de verkoper en de persoon van de nieuwe koper schriftelijk op de hoogte te brengen van de verkoop. De koper verkrijgt vooraf toestemming van de nieuwe koper voor de overdracht van deze gegevens en vrijwaart en stelt de verkoper schadeloos in geval van inbreuken op de DSGVO of de DSG in dit verband. Bovendien draagt de koper tot zekerheid zijn vordering op de nieuwe koper over aan de verkoper. De verkoper heeft het recht de nieuwe koper van deze overdracht in kennis te stellen.

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met rechtsverhoudingen tussen de Verkoper en de Koper is Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels van het internationaal privaatrecht. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Voor geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met rechtsverhoudingen tussen de verkoper en de koper, is de bevoegde rechtbank in Steyr, Oberösterreich, ter plaatse bevoegd.

16. diversen

 • Afwijkingen in de brochures ten opzichte van de originelen zijn mogelijk om druktechnische redenen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebreken op grond waarvan de koper aanspraken op garantie kan doen gelden. Druk- en zetfouten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 • Alle vormen van aanvullende overeenkomsten, zowel vóór de sluiting van het contract als tijdens de looptijd ervan, moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn. Dit geldt ook voor elke afwijking van de eis inzake de schriftelijke vorm.
 • Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, wordt bij overeenkomsten met ondernemers de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die de economische betekenis en het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • Indien de koper ondernemer is, is hij niet gerechtigd zijn eigen vorderingen te verrekenen met de vorderingen van de verkoper, zelfs niet in geval van samenhangende vorderingen, tenzij de vordering van de koper schriftelijk door de verkoper is erkend of door een rechtbank is vastgesteld. Een recht van retentie ten gunste van ondernemers is uitgesloten.

 

AGB-Stand: juni 2020 | Versie 4
SIRO Fittings and Metal Goods Factory GesmbH
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg
OOSTENRIJK
Tel.: +43 (0) 7256 6020-0 | Fax: +43 (0) 7256 8932 | E-mail: office@siro.at